Η συμβολή της ορθοδοντικής θεραπείας στη συνολική στοματική αποκατάσταση.

Οι σύγχρονες αντιλήψεις περί αισθητικής απόδοσης και λειτουργικής ακεραιότητας του στόματος επιτάσσουν συχνά την ένταξη της ορθοδοντικής θεραπείας στο συνολικό θεραπευτικό σχήμα προκειμένου το τελευταίο να συντελεσθεί ολοκληρωμένα και ο ασθενής να ωφεληθεί πολλαπλά.

Εξάλλου, η ορθοδοντική συμβάλλει καίρια και καθοριστικά στην απόδοση σωστού συγκλεισιακού σχήματος και διασφαλίζει μεταξύ άλλων την αισθητική του προσώπου.

Τα παραπάνω απορρέουν από το γεγονός ότι απώτερος στόχος και διαρκής επιδίωξη της ορθοδοντικής θεραπείας είναι η επίτευξη αρμονικής και ομαλής διευθέτησης των δοντιών στα οδοντικά τόξα και η ταυτόχρονη εξασφάλιση ικανοποιητικής λειτουργικής σύγκλεισης που εναρμονίζεται φυσικά με την αισθητική εμφάνιση του προσώπου.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες κλινικές περιπτώσεις (clinical scenarios) που συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο δράσης της Ορθοδοντικής:

Διευθέτηση κενών μεσοδοντίων διαστημάτων στην πρόσθια αισθητική ζώνη του προσώπου, επί παραδείγματι επί εδάφους οδοντικής αγενεσίας.

Αποκατάσταση σταυροειδούς σύγκλεισης που εμπλέκει ένα ή περισσότερα δόντια του φραγμού και παρεμβάλλεται στο σχεδιασμό της προσθετικής αποκατάστασης.

Υπερέκφυση (ορθοδοντική ανατολή) δοντιών που έχουν εμβυθιστεί συνεπεία τραύματος ή που απαιτούν κλινική επιμήκυνση μύλης.

Διευθέτηση στρεβλών οδοντικών τόξων μετά από οδοντοφατνιακό τραυματισμό προς διευκόλυνση της προσθετικής αποκατάστασης.

Μετακίνηση δοντιών που έχουν υποστεί παθολογική μετανάστευση σε νέες, λειτουργικά ασφαλείς θέσεις. μετά το πέρας της περιοδοντικής θεραπείας και την επίτευξη υγιούς υποστρώματος σε ενήλικες ασθενείς ανεξαρτήτου ηλικίας.

Face –driven orthodontics with us

Στην κλινική Οδοντογένεσις, οι ορθοδοντικές θεραπείες μελετώνται και σχεδιάζονται στα πρότυπα και τις απαιτήσεις του κάθε ασθενούς ξεχωριστά.

Το πρόσωπο ως αφετηρία και προορισμός στο θεραπευτικό σχήμα

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το πρόσωπο οφείλει να καθοδηγεί την ορθοδοντική θεραπεία καθ’όλη τη χρονική της διαδρομή.

Ειδικότερα, αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι η μελέτη της μορφοδιάπλασης του κάθε προσώπου και της σκελετική δομής του προσωπικού κρανίου εισβάλλει δυναμικά στη διαγνωστική διερεύνηση, ώστε να συνδιαμορφώσει μαζί με τοπικούς ,ηλικιακούς, βιολογικούς και άλλους παράγοντες το κατάλληλο σχέδιο θεραπείας.

  • Η επίτευξη αρμονικών αναλογιών σκληρών και μαλακών ιστών
  • Η προβολή των χειλιών στις τρεις διαστάσεις
  • Η οπτική αποτύπωση του χαμόγελου

Facial Anamorhosis

Orthodontic facelift

Dentofacial Orthopedics

Biomechanics in Orthodontics

Standing on the shoulders of giants

Γιατί ξεχωρίζουμε

Τα παραδοσιακά θεραπευτικά σχήματα συχνά περιορίζονταν στην ομαλή διευθέτηση των οδοντικών μονάδων στα τόξα του στόματος και μόνο (alignment and leveling therapies).

One to one approach

Forget cookbook recipes